Om BOLIG

Karisefonden BOLIG består af tre boteams i Karise og Haslev. Medarbejderne i de tre boteams samarbejder med Karisefonden STU, beskæftigelse og vejledere.

Karisefonden BOLIG er en helhedspædagogisk ramme om det unge, støttekrævende menneskes hverdag. Det er muligt at være tilknyttet bodelen under STU-forløb, i forbindelse med § 107 (midlertidigt botilbud), samt § 85 (støtte i eget hjem).

Formålet med den pædagogiske støtte i Karisefonden BOLIG er, at støtte den enkelte beboer til at blive så livsduelig og aktiv i eget liv som muligt. Dette med afsæt i den enkelte unges kompetencer og potentiale igennem motivation for aktiv deltagelse.

Derved er der stor forskel på den pædagogiske støtte, der gives når et ungt menneske flytter ind i Karisefonden BOLIG i forbindelse med STU-opstart, og når en beboer har modtaget pædagogisk støtte igennem en flerårig periode og afsluttet STU.

Under STU-uddannelsen vil der én gang ugentlig være undervisning tilknyttet den boenhed den studerende bor i. Her vil den pædagogiske støtte være fokuseret på læring i forhold til almen daglig levevis. Dette som en del den unges individuelle uddannelsesplan.

Under § 107 samt § 85 bliver støtten koncentreret omkring den enkelte beboer, således at det passer ind med beskæftigelse og øvrige faste dagligdagsplaner.

Pædagogik

Til Karisefonden BOLIG er tilknyttet daglig pædagogisk støtte rettet imod at den enkelte beboer får redskaber til at opretholde rutiner i forbindelse med egen daglig livsførelse. Dette med respekt for at alle beboerne i Karisefonden er voksne og selvbestemmende omkring egen situation.

Med udgangspunkt i den enkelte beboers pædagogiske plan, tilrettelægges pædagogiske individuelle mål, som danner afsæt for den daglige støtte. Med et individuelt pædagogisk sigte vil hverdagen forekomme forskellig for alle beboere tilknyttet Karisefonden BOLIG

Igennem en fælles selvhjælpskultur støtter det pædagogiske personale via guidning og vejledning i almen daglige livsførelse, med det mål at den enkelte skal blive så selvstændig og livsduelig som muligt.

Vores mål med vores arbejdsmetoder er dagligt at skabe udvikling, trivsel og tryghed. Vi arbejder med anerkendende pædagogik og opbygning af gode relationer. Det kan tage lang tid at opbygge en tryg relation, så vores pædagoger kan skabe udvikling og selvstændighed. Vi arbejder ressourcefokuseret ved at tage udgangspunkt i de ressourcer beboerne selv har, vi og lokalsamfundet har. Vi arbejder også med LA2, som er en tilgang, der prioriterer de unges perspektiv på deres eget liv. Vi ser beboerne som eksperter i eget liv, og gennem denne viden, skaber vi brugerinddragelse, trivsel og tryghed i vores indsats. Dermed styrker den enkelte beboer deres selvkontrol og muligheder for at træffe gode selvstændige beslutninger.

Hver beboer har tilknyttet en kontaktpædagog fra boteamet, der i samarbejde med Karisefondens vejledere og evt. STU-lærer eller beskæftigelse, sikrer en sammenhæng i den pædagogiske indsats med den enkelte beboer som omdrejningspunkt. Således danner Karisefonden BOLIG en fast ramme og struktur om den enkelte beboers hverdag og livsførelse.

En stor del af den pædagogiske guidning indeholder støtte til almen daglig levevis, hvilket kan indbefatte støtte til personlig hygiejne (bad, tøjvask, støtte til påklædning mv.), kost (planlægning af indkøb og strukturering af indkøb, samt madlavning) og rengøring (både af eget værelse, samt på sigt ansvar for bl.a. fællesområderne med bl.a. tømning af opvaskemaskine mv.) Alt sammen tillæring og vedligeholdelse af dagligdagens kompetencer, således at den enkelte beboer bliver så selvhjulpen og aktiv i samfundet som overhovedet muligt.

Ud over at beboerne har mulighed for pædagogisk støtte til tilberedning af ernæringsrigtig kost i egen lejlighed/bofællesskab, er der samtidig mulighed for at deltage i fællesspisning flere gange ugentligt både på Kulturhuset Leopold i Karise, samt Madhuset Gaia i Haslev.

Til hvert af de tre boteams er tilknyttet fast pædagogisk personale, der samlet står for at opretholde fælles rutiner omkring den pædagogiske støtte morgen, aften og weekend. De sikrer den helhedspædagogiske indsats omkring den enkelte beboer døgnet rundt både i hverdagen, samt i helligdage, for at sikre beboerens tryghed og trivsel igennem struktur, forudsigelighed og relationer.vejleder og evt. STU-lærer eller beskæftigelse sikre en sammenhæng i den pædagogiske indsats med den enkelte beboer som omdrejningspunkt. Således danner Karisefonden BOLIG en fast ramme og struktur om den enkelte beboers hverdag og livsførelse.

En stor del af den pædagogiske guidning indeholder støtte til almen daglig levevis, hvilket kan indbefatte støtte til personlig hygiejne (bad, tøjvask, støtte til påklædning mv.), kost (planlægning af indkøb og strukturering af indkøb, samt madlavning) og rengøring (både af eget værelse, samt på sigt ansvar for bl.a. fællesområderne med bl.a. tømning af opvaskemaskine mv.) – Alt sammen tillæring og vedligeholdelse af dagligdagens kompetencer, således at den enkelte beboer bliver så selvhjulpen og aktiv i samfundet som overhovedet muligt.

Ud over at beboerne tilknyttet Karisefonden BOLIG har mulighed for pædagogisk støtte til tilberedning af ernæringsrigtig kost i egen lejlighed/bofællesskab, er der samtidig mulighed for at deltage i fællesspisning flere gange ugentligt både på Kulturhuset Leopold i Karise, samt Madhuset Gaia i Haslev.

I hver af de tre bo-teams er tilknyttet fast pædagogisk personale, der samlet står for at opretholde kontinuerlige fælles rutiner omkring den pædagogiske støtte morgen, aften og weekend. Med fast pædagogisk personale sikre de tre bo-teams den helhedspædagogiske indsats omkring den enkelte beboer døgnet rundt både i hverdagen, samt i helligdage, for at sikre beboerens tryghed og trivsel igennem struktur, forudsigelighed og relationer.

Pædagogik_DSC_5381pædagogikPædagigik_DSC_5374Pædagogik_DSC_7516

Bo-tilbud

Karisefonden BOLIG er delt op i tre forskellige bo-teams. Team Karise, Team Hasselvej og Team Bregentvedvej.

Team Karise er som navnet lyder beliggende i den lille stationsby Karise, 20 kilometer fra Haslev. Her er plads til 40 beboere i syv mindre bofællesskaber, som alle ligger indenfor gåafstand. De syv villaer er alle med have og terrasse, fælles køkken, stue og badeværelser. Karisefonden Socialøkonomiske virksomhed Kulturhuset Leopold, som dagligt er beskæftigelse for nogle af Karisefonden beboere, danner ramme for fællesspisning for Team Karise to gange ugentligt.

I Karise er der mulighed for at handle i et par dagligdagskæder indenfor gåafstand. På hovedgaden findes mindre lokale butikker samt station med tog og busafgange.

Team Hasselvej er primært tilknyttet i de omkringliggende huse ved Karisefonden hovedhus på Hasselvej med plads til 42 beboere. På 1. sal har beboerne egne værelser centreret omkring fælleskøkken og stue, hvor de to nærliggende huse i haven på Hasselvej er mindre boenheder ligeledes med fælles køkken, stue og badeværelser. Ligeledes er der til Team Hasselvej tilknyttet fire villaer på omkringliggende villaveje alle med have, terrasse, fælles køkken, stue og badeværelser.

Team Bregentvedvej er placeret i Haslevs gamle sygehus, hvor også Karisefonden madhus Gaia har køkken og serveringsfaciliteter. Rundt omkring i det gamle sygehus er indrettet forskellige former for boliger, alle med mulighed for at imødekomme den enkelte beboers individuelle behov. Her er toværelses lejligheder med eget køkken og bad. Der er også lejligheder med plads til to og tre beboere med fælleskøkken og stue, samt mindre lejligheder med tekøkken. Til Team Bregentvedvej er tilknyttet 29 beboere. Ligeledes ydes støtte til beboere, der har egne lejemål rundt omkring i Haslev by.

Team Hasselvej og Team Bregentvedvej er begge i gåafstand til Haslev bymidte. Her findes en hovedgade med lokale butikker, biograf, bowling- og svømmehal, apotek, bank og diverse dagligdagskæder, samt en station med tog og busafgange.

Til de tre boteams er tilknyttet fælles servicepersonale (Serviceteamet), der står for vedligeholdelse af de enkelte enheder.

I de tre boteams afholdes på forskellig vis møde med alle beboerne, enten som store fællesmøder eller som mindre husmøder i bofællesskabet. Fælles for møderne er at give alle der bor i Karisefonden mulighed for medindflydelse og inddragelse i eget liv igennem information og mulighed for ytring af egne holdninger.

team kariseBotilbud_DSC_5443Bolig_DSC_5290

Fritid

Som en naturlig del af det helhedspædagogisk tilbud er fritidsliv også en del af hverdagen på Karisefonden.

Under STU-forløbet præsenteres de studerende for forskellige muligheder for at have et aktivt fritidsliv. Med udgangspunkt i den individuelle uddannelsesplan undervises de studerende i at planlægge hverdagen, herunder vurderes det, hvilke aktiviteter den studerende har lyst til at deltage i.

Beboerne er alle en del af et ungt fællesskab både indenfor Karisefondens rammer, men også som en del af lokalsamfundet. Der er mulighed for at deltage i inde- og udendørs fodbold med turnering, zumba, svømning i den lokale svømmehal, bowling, udendørs fitness i naturen, klatring, musik og samspil, FIFA-aften mv. Ligeledes er der mulighed for bl.a. at spille badminton og hockey i Karisefondens hal på Hasselvej samt benytte vores fitness lokale på Bregentvedvej. I fitness lokalet er der mulighed for individuel træning, træning på mindre hold, samt deltage i vores spinninghold.

Weekenderne er også en del af det helhedspædagogiske tilbud. De beboere, der ønsker at deltage har bl.a. mulighed for at tilmelde sig dansebar på diskotek, endagsturer til lokale seværdigheder, fester, fysisk aktive tilbud som løbehold, sangaftener, filmklub mv. Aktiviteter, der har det sociale fællesskab som omdrejningspunkt. Fritidslivet giver mulighed for læring på det sociale område i form af at kunne indgå og vedligeholde venskaber.

I weekenden er beboeren med til at planlægge aktiviteter og som katalysatorer er det pædagogiske personale i Karisefonden BOLIG med til at skabe synlighed omkring disse muligheder bl.a. igennem brugen af den digitale kommunikationsplatform IBG, som også findes som app på beboernes mobiltelefoner. På den måde skabes en struktur omkring den enkelte beboer med inspiration til en aktiv livsførelse, hvorfra beboeren selv er med til at beslutte, hvor meget eller hvor lidt, han/hun magter at deltage i. Herved skabes mulighed for at den enkelte beboer kan opdage og udnytte egen potentiale i fællesskabet.

DFritid_SC_5259Fritid_DSC_7762

Ungdomsliv

På Karisefonden BOLIG har vi et stort fokus på ungdomsliv og sociale relationer. Både på det at vedligeholde og udvikle allerede eksisterende relationer samtidig med, at beboerne skærper opmærksomhed på etablering af nye. I dialog med den enkelte beboer arbejdes der ligeledes pædagogisk på, at beboerne udvider deres bekendtskabskreds. Mange af beboerne, som starter på Karisefonden STU, har været en del af Karise Efterskole, og har herigennem opnået ligeværdige venskaber og opbygget tætte relationer til kammerater.

Ud over det fællesskab Karisefonden BOLIG danner ramme for, deltager mange også i interessebaserede aktiviteter udenfor Karisefonden, bl.a. i foreningslivet, i kulturtilbud eller andet i det område, hvor den enkelte bor.

På Karisefonden BOLIG har vi en skærpet opmærksomhed omkring det at flytte ind i en bolig, da det for mange er første gang, de skal opretholde en selvstændig daglig livsførelse. Et liv, hvor beboerne med ligeværdige og jævnbyrdige relationer og igennem aktiv inddragelse, vil opnå erfaring igennem deltagelse. En erfaring, der skal være med til at danne grundlag for et sundt aktivt udviklende ungdomsliv.

Ud over at opnå venskaber, er en del af ungdomslivet også at stifte bekendtskab med mulige kæresterelationer, og få erfaring i dette læringsrum i en tryg kontekst. Hertil har Karisefonden knyttet egne seksualvejledere, der støtter og vejleder det faglige personale og beboerne i denne udvikling. Ligeledes har beboerne mulighed for at deltage i mande- og kvindeaftener flere gange årligt, hvor der dannes et rum for både spejling og sparring med ligeværdige af samme køn.

Optagelse

En grundlæggende forudsætning for at komme i betragtning til en plads i Karisefonden BOLIG er, at den unge har lyst til at bo her og indgå i vores fællesskaber.

Den unge og dennes pårørende kommer her til en samtale, hvor man får en indgående introduktion til det inkluderende tilbud. Ved besøget får den unge mulighed for at se en eller flere af boligerne, som er tilknyttet Karisefonden, møde andre unge mennesker, se dele af vores STU eller beskæftigelse, samt få mulighed for at få svar og vejledning på de spørgsmål, der måtte være.

Optagelse i forhold til § 107 og § 85:

Når den unge og familien er interesseret i en plads på Karisefonden BOLIG, skal hjemkommunen kontaktes, da det er kommunen, der træffer afgørelse og godkender en bevilling for et midlertidigt ophold enten efter Servicelovens §85 eller efter §107 på Karisefonden BOLIG.

Går den studerende på Karisefonden STU i forvejen, vil anmodningen om et ophold typisk blive drøftet både på 2. og 3. år på et uddannelsesmøde sammen med sagsbehandleren fra hjemkommunen.

Med baggrund i besøget og udtalelser fra Karisefonden STU eller andre uddannelsessteder samt andre relevante udtalelser, vurderer vi, om Karisefonden BOLIG er det rette tilbud for den unge.

Når beboeren bor på Karisefonden BOLIG, skal personen enten være under uddannelse eller i beskæftigelse, hvor retning og indhold aftales mellem den enkelte beboer, hjemkommunen, Karisefonden BOLIG og i nogle tilfælde også med Faxe kommune, hvor Karisefonden BOLIG geografisk er beliggende.

Når den unge flytter ind på Karisefonden BOLIG, flytter den unge folkeregisteradresse til Faxe kommune, hvorfor det er Jobcenteret i Faxe kommune, der er samarbejdspart om beskæftigelse, der ikke relateres til Servicelovens §103.

Følgende bevillinger eller afklaringer skal være på plads, før man er sikret en plads:

Hjemkommunen skal skriftligt bekræfte overfor Karisefonden BOLIG og den unge, at der er en bevilling og Karisefonden BOLIG skal bekræfte overfor hjemkommunen og den unge, at der er en plads reserveret til den unge.

Karisefonden BOLIG´s ejendomme er godkendt efter servicelovens § 107, som vedrører midlertidige boliger for unge over 18 år, hvilket fremgår af Tilbudsportalen (www.tilbudsportalen.dk).

Karisefonden BOLIG og hjemkommunen vurderer i forbindelse med bevillingen, omfanget og arten af den unges støtte og omsorgsbehov, således at den rette helhedspædagogiske støtte og omsorg kan planlægges ud fra kommunens handleplan.

Prissætning for helhedspædagogisk støtte og omsorg aftales individuelt mellem hjemkommunen og Karisefonden BOLIG, hvilket ligeledes fremgår af Tilbudsportalen.