Kort om Karisefonden

Karisefonden er en selvejende fond beliggende på Sydsjælland. Vi har bo-, uddannelse- og beskæftigelsesafdelinger i stationsbyerne Karise, Faxe og Haslev.

Bo-, uddannelses- og beskæftigelsesenheder

I Karise har vi forskellige mindre bofællesskaber i separate huse, der alle ligger i tæt afstand til hinanden. Udover vores bofællesskaber, driver Karisefonden også den socialøkonomiske virksomhed Kulturhuset Leopold, i Karise, ligesom vi har Økologisk gartneri URT, tæt ved Karise.

I Faxe driver Karisefonden Café Ådalen, der dagligt servicerer patienter, besøgende og personale i Faxe Sundhedscenter, der ligger i det gamle sygehus.

I Haslev har vi boafdelinger i form af bofællesskaber i separate huse, ligesom vi har boenheder hvor vores unge kan bo i egne lejligheder med fællesarealer- og funktioner. Karisefonden driver også Madhuset Gaia, Værkstedsbutikken UNA og en E-sportscafe i Haslev. Derudover har vi et Serviceteam der varetager reparations- og vedligeholdelseopgaver for hele Karisefonden. Vores samlede administration ligger også i Haslev.

Målgruppe

Karisefondens tilbud henvender sig til unge og voksne (18-30 år) mennesker med særlige læringsbehov som eksempelvis udviklingshæmning, autisme og ADHD. Vi har tilbud om STU, §107 botilbud, § 104-dag- og fritidstilbud og vi driver forskellige socialøkonomiske virksomheder, hvor unge og voksne kan arbejde i § 103 beskæftigelse.

Tilsyn

Karisfonden er underlagt tilsyn fra følgende myndigheder:

Socialtilsyn Øst, Styrelsen for Patiensikkerhed, Datatilsynet, Fødevarestyrelsen og Arbedstilsynet

Spørgsmål vedrørende Socialtilsyn, Fødevarestyrelsen, Arbejdstilsyn og Datatilsyn kan rettes til vicedirektør Charlotte Holmer Kaufmanas på telefon: 2490 0723 eller mail: chk@karisefonden.dk

Spørgsmål vedrørende Styrelsen for patientsikkerhed, kan rettes til vicedirektør Trine Cervin på telefon: 5455 0818 eller mail: trc@karisefonden.dk

medborgerskabDSC_5541

Optagelse

Karisefonden tilbyder:

 • Midlertidigt ophold i bolig i henhold til Lov om Social Service (§ 107), 
 • Døgnbehandling i henhold til Lov om Social Service (§ 66), 
 • Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder i henhold til Lov om Social Service (§ 85) 
 • Aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse samt ressourceforløb godkendt efter Lov om Social Service § 104 og §103 jf. Lov om aktiv beskæftigelse kap. 10.
 • Tilbud om Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) i henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov nr. 610. 

Vores takster forhandles i samarbejde med kommunen og ud fra det støttebehov, der vurderes.

Indstilling og bevilling

Indstillingen foregår via Ungdommens Uddannelsesvejledning/Koordinerede Ungeindsats, der vurderer, om den unge er indenfor målgruppen af STU. I samråd med den unge laves en foreløbig uddannelsesplan og en indstilling sendes til et visitationsudvalg, udstukket af kommunalbestyrelsen, som godkender eller afviser indstillingen.

Pris for STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) kan ses på Tilbudsportalen eller fås ved at kontakte direktør for Karisefonden, Henrik Friis på telefon: 2362 7779 eller på mail: hf@karisefonden.dk

Prisen dækker undervisning efter gældende lov 564 – lov om uddannelse for unge med særlige behov, herunder minimum 840 timers undervisning årligt. Heri indgår praktiske aktiviteter og praktikophold.

Karisefondens STU´s undervisning tager afsæt i den enkelte unges uddannelsesplan i et tæt samarbejde med det linjefag, som den unge har valgt samt mål for bodelen.

Samarbejde med kommunen

Karisefondens direktion og vejledere står altid til rådighed med sparring vedrørende optagelse, udarbejdelse af handle- og uddannelsesplaner samt ved flytning. Særligt i optagelseprocessen stiller Karisefondens fondsdirektør sig til rådighed ved evt. spørgsmål mv.

Statusmøder

I uddannelses- og beskæftigelsesforløb, koordineres løbende med sagsbehandler og UU-vejleder, herunder hyppigheden af statusmøderne. I anbringelses- og botilbudssager afholdes der ligeledes statusmøder løbende efter aftale med den anbringende-/visitationskommune.

Formålet med statusmøder er at følge op på, hvordan det er gået med den unge/voksne/studerende siden indskrivning/siden sidst samt for at få forventningsafstemt og drøftet eventuelle justeringer. På statusmøderne drøftes også, om den nuværende indsats fortsat er relevant ud fra en beskrivelse af den unges udvikling, samt at evaluere om målsætningerne i handleplanen/indsatsplanen måske skal revurderes eller justeres. 

Løbende koordinering og godt samarbejde

Karisefonden holder altid en meget tæt og løbende kontakt med samarbejdende kommune i forbindelse med praktisk koordinering af møder og orientering ved væsentlige ændringer i den unges udvikling. Spørgsmål vedrørende statusmøde, sparring, dialog og koordinering af samarbejde kan rettes til vores tre vejledere:

Spørgsmål

Har du spørgsmål, så kontakt direktør for Karisefonden Henrik Friis på telefon: 2362 7779 eller på mail: hf@karisefonden.dk

Eller du kan kontake vejlederne hos Karisefonden:

 • Marianne Korsbjerg på telefon 2429 7941 eller på mail: mko@karisefonden.dk
 • Pernille Paulsen på telefon 2429 7950  eller på mail: pep@karisefonden.dk
 • Susse Gerdøe på telefon 2429 7946 eller på mail: sug@karisefonden.dk

 

 

I arbejdet med vores studerende på Karisefondens STU, tager vi bl.a. afsæt i følgende pædagogiske grundlag:

 • Kende – kunne – mestre 
 • Anerkendende pædagogik 
 • Relationspædagogik
 • Kommunikation og visualisering 
 • Zonen for nærmeste udvikling
 • Narrative metode 
 • Sociale historier
 • Studiemakkerskaber

Som en integreret del af Karisefondens STU-undervisning, arbejder vi målrettet med følgende indholdsområder:

 • Seksualvejledning varetages af vore interne seksualvejledere, som både arbejder med vores unge studerende samt personalet
 • Tale- og kommunikationsudvikling varetages af vores to tilknyttede talepædagoger, der bl.a. arbejder ud fra Karlstadsmodellen, udtaletræning, ordforråd, sang m.v.
 • Mad- og måltidsundervisning varetages af vores interne måltidskonsulent, som løbende arbejder med sundhed, hygiejne mv. med den enkelte studerende/grupper af studerende for at skabe synlighed og handling ifht. et sundt liv. Et særligt indsatsområde er det individuelle arbejde med sundhed, herunder indkøb og madlavning, udfra den studerendes mål i uddannelsesplanen.

Pædagogisk grundlag

I Karisefondens STU arbejder vi ud fra værdier, vision og relevante tilgange og metoder til målgruppen. Vi arbejder systematisk og dokumenterende med konkrete og individuelle mål og opfølgning herpå i forhold til den enkeltes uddannelsesplan, som de studerende i inddraget i og har ejerskab af. 

Der er stor fokus på at støtte de unges selvstændighed, udvikling af personlige og sociale kompetencer samt deres relationer. Vi arbejder for at skabe sammenhæng mellem målsætninger, målgruppe og metoder. Vi arbejder efter helhedspædagogiske principper, hvor der trækkes tråde mellem studie- og fritids- og det hele liv, hvor tingene skal give mening og hænge sammen for den enkelte unge.

Vores tilgang er respektfuld, nærværende og med stor anerkendelse af de enkelte studerende. Vi tror på at mennesker lærer og udvikler sig godt med succes. 

Vi har en individuel tilgang til den enkelte studerende, men vi arbejder også for at fremme fællesskabet. Når vi udfordrer de unge i at samarbejde med andre om en fælles opgave, oplever vi ofte, at de enten på egen hånd, eller med hjælp, pludselig kan se meningen med at bidrage til en større helhed. Herigennem ser vi, at de udvikler nye værdier og idealer for egne handlinger. 

Særlige fokusområder

Som en del af den samlede STU-pakke har Karisefonden valgt, at vores unge studerende alle skal have sexsualvejledning/-undervisning samt Mad- og måltidsundervisning. Herudover tilbyder vi Tale- og kommunikationsundervisning for de studerende, der har behov for dette.

Personale mv.

I arbejdet med udmøntning af uddannelsestænkningen i praksis, har Karisefonden ansat en bred sammensat personalegruppe, der grunduddannelsesmæssigt spænder fra faguddannede, pædagoguddannede og læreruddannede.

Personalegruppen deltager løbende i relevant faglig og pædagogisk efteruddannelse, i kurser og på forskellige seminarer, hvilket er med til at sikre bred faglighed og udvikling af Karisefondens arbejde.

Personaleruppen (STU) repræsenterer samlet følgende funktioner:

 • Pædagogisk personale - pædagoger og lærere
 • Faguddannet personale - tømrer, kok, It-uddannet mv.
 • Sexualvejledere
 • Talepædagoger
 • Vejlederuddannede
 • Måd- og måltiudskonsulent
 • mv.

Personalegruppen sikrer i fællesskab, at de mål der sættes for den enkelte studerende nås i løbet af det samlede uddannelsesforløb i STU.

Karisefondens normering i STU-forløbet er i gennemsnit 1 ansat per 3,5 studerende, hvilket er med til at sikre nærhed i samarbejdsrelationerne mellem ansat og studerende.

DSC_5673Cafe ådalen0

Tilsyn & Rapporter

Karisefonden er en privat fond med en fondsbestyrelse. Bestyrelsens opgave er at være medansvarlige for ledelse af fonden i forhold til både faglige, økonomiske og organisatoriske forhold og som sparring for fondens daglige ledelse. 

Derudover holder følgende tilsyn med Karisefonden:

 • Socialtilsyn Øst fører tilsyn med Karisefondens pædagogiske praksis, ledelse, økonomi, medarbejderes kompetencer m.v. efter en kvalitetsmodel
 • Fødevarestyrelsen fører tilsyn med vores køkkener
 • Styrelsen for Patientsikkerhed fører kontrol med vores instruks og praksis med medicinhåndtering
 • Arbejdstilsynet fører tilsyn med vores arbejdsmiljø. Pt ingen aktuel rapport.
 • Datatilsynet fører tilsyn med vores håndtering af persondata. Pt ingen aktuel rapport.