Karisefondens STU

Karisefondens STU eller Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse er individuel tilrettelagt, hvorfor hver studerende har sin egen uddannelses- og undervisningsplan.

Karisefonden STU er helhedspædagogisk organiseret således, at der er tæt sammenhæng mellem selve uddannelsen og den unges hele liv.

Uddannelsen tilrettelægges ud fra den enkelte unges uddannelsesplan, hvoraf mål for den unges treårige uddannelse er beskrevet. I uddannelsesplanen er beskrevet faglige, sociale samt personlige kompetencemål, og de studerende kan i praktikforløb få mulighed for at afprøve potentialer for tilknytning til arbejdsmarkedet.

I Karisefonden STU tager uddannelsen sit afsæt i den unges valg af linjefag. Det er igennem hele uddannelsen muligt for den unge at skifte linjefag. Medborgerskab er et obligatorisk fag for alle under hele uddannelsen.

I boundervisningen lærer den unge i høj grad at bo ved at bo. Boundervisningen fokuserer på den unges læring gennem deltagelse i alle dagligdagens rutiner og opgaver som knytter sig til en selvstændig levevis.  Her udvikles og støttes den unges kompetencer indenfor madlavning, oprydning, rengøring, personlig hygiejne, indkøb, transport m.v. På Karisefonden lægges der vægt på at styrke den unges sociale liv med deltagelse i fællesskaber, fritids- og idrætsaktiviteter.

Der er igennem den unges uddannelsesforløb et tæt samarbejde med den unge, linjefagslærer, kontaktpædagog og vejleder på Karisefonden.

Uddannelsen evalueres løbende, mindst en gang årligt, i et samarbejde med den unge, den unges forældre, UU-vejlederen og den unges sagsbehandler.

Målsætning

Formålet med STU er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Line og Camilla

Uddannelsens indhold

Karisefonden STU tilrettelægger den unges uddannelsesforløb under hensyntagen til den enkeltes kompetencer, modenhed og interesser med sigte mod progression i den unges udvikling. Der arbejdes med målsætninger indenfor såvel den undervisningsmæssige del som den personlige og sociale. Med afsæt i elevens uddannelsesplan (udarbejdes af Ungdommens Uddannelsesvejledning i samarbejde med eleven og dennes forældre) tilrettelægger Karisefonden STU i samarbejde med eleven en individuel undervisningsplan. Undervisningen kan inddeles i følgende hovedpunkter:

 Linjefag, Boundervisning, Praktik, Medborgerskab/Samfundsliv og Fritid

Karisefonden STU tilbyder botilbud i tilknytning til STU og vi har pt. 102 (feb. 2019) beboere inden for de målgrupper, der afgives tilbud på. Karisefonden tager således afsæt i, at den studerende lærer gennem egne oplevelser og handlinger – hvorfor vi lægger vægt på sammenhængen i, at den unge såvel bor som uddanner sig på Karisefonden.

 

Igennem hele uddannelsen arbejdes ud fra progressionstanken:

KENDSKAB > KUNDSKAB > MESTRING 

Linjefag

Karisefonden STU har fire forskellige linjer, som de studerende kan vælge på deres uddannelse. I undervisningen på Karisefonden STU arbejdes der med udgangspunkt i tre niveauer: 

KENDSKAB > KUNDSKAB > MESTRING 

Ved mestring af en opnået kompetence udarbejdes der certifikat til den unge. 

 

Herunder hele tiden med et fokus på og et afsæt i den unges nuværende kompetencersåledes at der sikres udvikling i det tempo og med de læringsforudsætninger, som den unge har.

Indenfor det enkelte linjefag arbejdes der ud over de specifikke faglige opgaver tilknyttet det enkelte linjefag også med mødestabilitet, arbejdskultur, kollegaskab, personlig fremtræden, kommunikation og samarbejde.

Læs mere om vores linjefag herunder

KariseFonden_Logo_RGB_MadhusetGaia_Lille
KariseFonden_Logo_RGB_MediehusetDOS_Lille
KariseFonden_Logo_RGB_VaerkstedsbutikkenUna_Lille
KariseFonden_Logo_RGB_Serviceteamet_Lille
KariseFonden_Logo_RGB_GartnerietURT_Lille

Praktik

Karisefonden STU´s mål i forhold til praktik er at udvikle den unges individuelle erhvervsmæssige kompetence i løbet af den 3-årige særlige tilrettelagt ungdomsuddannelse. 

Den unge introduceres til arbejdsmarkedet gennem praktikforløb i private og offentlige virksomheder med henblik på at opnå faglige og sociale kompetencer, som gør den unge i stand til at bidrage aktivt på arbejdsmarkedet og i det øvrige samfund. Der tages afsæt i den unges ønsker og fremtidsdrømme.

 

Såfremt disse ikke er bevidstgjort hos den unge, skabes mulighed for afdækning gennem den øvrige undervisning, idet den studerende eksempelvis vil stifte bekendtskab med arbejdsmarkedsforhold via undervisningen på de enkelte linjefag og i medborgerskab.

Hvert praktikforløb tilrettelægges individuelt. Karisefonden STU´s praktikvejledere aflægger forbesøg hos virksomheden, hvor aftaler indgås. Ud fra pågældende studerendes forudsætninger aftales praktikkens formål, indhold, form, timer og tidsperspektiv. Hvert praktikforløb afsluttes med en evaluering, som belyser elevens høstede erfaringer og erhvervede kompetencer.

Medborgerskab

Alle studerende undervises i medborgerskab som en integreret del af linjeundervisningen, boundervisningen og som et selvstændigt fag.

 

Emnerne i medborgerskab tager afsæt i forståelsen af fællesskab, demokrati og medborgerskab, både i forhold til Kariseuddannelsens egne rammer, men også i samspil med omverdenen.

 

Medborgerskab, selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. I praksis handler det om den enkelte studerendes viden og kompetencer i forhold til aktiv samfundsdeltagelse og med en selvforståelse og ejerskab af, at alle kan bidrage til samfundet i det omfang, den enkelte magter det. Selv – og medbestemmelse og deltagelse i demokratiske beslutningsprocesser bliver en del af den unges hele liv, når det indgår naturligt i hverdagen.

medborgerskab

Fritid & Studierejse

Som en naturlig del af et helhedspædagogisk grundlag, er fritidsliv også en del af hverdagen på Karisefonden STU. Målet i fritidsliv er at præsentere de studerende for, hvilke muligheder der er for at have et aktivt fritidsliv, både indenfor Karisefonden STU´s rammer, men også som en del af lokalsamfundet.

 Fritids- og idrætsaktiviteter på Karisefonden STU kan fx være Zumba, fitness, Hard Ball, svømning, boldspil, gå- og løbehold, bowling, musik, Fifa-turneringer, tøseklub, herreklub m.fl.

 På Karisefonden STU har vi en årlig studietur, som tager afsæt i de enkelte linjefags profiler. Studieturen skal bidrage til, at de studerende får muligheder for indsigt og får nye perspektiver på den linje, som de unge beskæftiger sig med.

Ud over den nye faglige viden som studieturen kan bidrage til, danner den også grundlag for nye relations- dannelser samt medvirker at forstærke eksisterende venskaber. 

Optagelse

Den unge og dennes pårørende skal til en samtale, hvor man får en indgående introduktion til det helhedsorienterede tilbud på Karisefonden STU. Ved besøget får man også mulighed for at se et eller flere af husene.

Herefter sendes ansøgningen til Karisefonden, der, med baggrund i besøget og udtalelser fra tidligere skoler og andre relevante papirer, vurderer, om vi er det rette tilbud for den unge.

Følgende bevillinger eller afklaringer skal være på plads, før man er sikret en plads:

En bevilling på STU
Indstillingen foregår via Ungdommens Uddannelsesvejledning, der vurderer, om den unge er indenfor målgruppen af STU. I samråd med den unge laves en foreløbig uddannelsesplan og en indstilling sendes til et visitationsudvalg, udstukket af kommunalbestyrelsen, som godkender eller afviser indstillingen.

Prissætning for STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) udgør kr. 19.925 månedligt (2019 takst).

Prisen dækker undervisning efter gældende lov 564 – lov om uddannelse for unge med særlige behov, herunder minimum 840 timers undervisning årligt. Heri indgår praktiske aktiviteter og praktikophold.

Karisefondens STU´s undervisning tager afsæt i den enkelte unges uddannelsesplan i et tæt samarbejde med det linjefag, som den unge har valgt samt mål for bodelen.